For Kids

FAQs

Kata Videos

Store

Locations

The Dojo Kun is recited at the conclusion of every karate training, allowing the students to reflect upon the guiding principles of Karate-do

 

Seek Perfection of Character
Hitotsu! Jinkaku kensei ni tsutomuru koto!

Be faithful
Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!

Endevour
Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!

Respect others
Hitotsu! Reigo o omonzuru koto!

Refrain from violent behavior
Hitotsu! Kekkino yu o imashimuru koto!

 

Dojokun kanji

CONTACT US

CALL or TEXT US

(734) 365-6925

eMAIL US

SILVERADO KARATE
13101 Eckles Rd. 
Bldg 2, Suite 208
Plymouth, MI 48170

usankf_logo.jpg        usankf_logo.jpg      International Budo Ryokukai