KIHON Oi tzuki - sanbon ren tzuki (A-R)
Age uke - mae ashi - gyaku tzuki (A)
Soto uke - empi - uraken - keage - gyaku tzuki (A)
Uchi uke - mae ashi - gyaku tzuki (R)
Gedan uke - uraken - gyaku tzuki (R)
Shuto uke - gedan uke - nukite (R)
Mawashi ashi - kekomi*
Kekomi ashi - mawashi*
Ushiro geri
Ura mawashi geri
Ushiro mawashi geri
Kakato otoshi geri
Mikazuki geri
Ushiro - Mikazuki geri
Yoko geri keage advancing Yoko geri kekomi
Combination Mawashi - kekomi - gyaku tzuki
Kekomi- mawashi - gyaku tzuki
Balance 2 geris (maegeri - keage)
Hip 1 form (gyaku tzuki)
KUMITE Ippon Kumite - both sides
(yodan/ chudan/ mae geri/ mawashi/ kekomi/  ura mawashi / ushiro / ushiro mawashi / kakato otoshi) * counterattack with gyaku tzuki
JUTSU 6 seated, 6 standing techniques
KATA BASSAI DAI
Plus 3 more Katas between previous ones.
*(A) 5 x Forward   *(B) 5 x Backward

(734) 447-3000
(734) 365-6925 Call/Text

Training Locations:

 

usankf_logo.jpg        usankf_logo.jpg      International Budo Ryokukai    aauLogo   

Made by ONTECH FORCE