The Dojo Kun is recited at the conclusion of every karate training, allowing the students to reflect upon the guiding principles of Karate-do

 

Seek Perfection of Character
Hitotsu! Jinkaku kensei ni tsutomuru koto!

Be faithful
Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!

Endevour
Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!

Respect others
Hitotsu! Reigo o omonzuru koto!

Refrain from violent behavior
Hitotsu! Kekkino yu o imashimuru koto!

 

Dojokun kanji

Locations

(734) 447-3000 main
(734) 365-6925 call/text 
-------------------
Plymouth, MI
-------------------
Livonia, MI
---------------------
----------------------
----------------------

reviews

  • 0.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg