The Dojo Kun is recited at the conclusion of every karate training, allowing the students to reflect upon the guiding principles of Karate-do

 

Seek Perfection of Character
Hitotsu! Jinkaku kensei ni tsutomuru koto!

Be faithful
Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!

Endevour
Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!

Respect others
Hitotsu! Reigo o omonzuru koto!

Refrain from violent behavior
Hitotsu! Kekkino yu o imashimuru koto!

 

Dojokun kanji

 

Plymouth Industrial Park
JAPANESE MARTIAL ARTS ACADEMY
13101 Eckles Rd. Suite 209
Plymouth, MI 48170

(734) 447-3000
(734) 365-6925 Call/Text
JMAA

Shop Cart Module

The cart is empty

reviews

Powered by ONTECH FORCE